Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Dodatkowy termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych

ZARZĄDZENIE NR 18/2017

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

z dnia 31 maja2017 r.

w sprawie:

ustalenia dodatkowego terminu przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas VII oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim i językiem hiszpańskim w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13 w roku szkolnym 2017/2018.

 Działając na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), Zarządzenia nr 733/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2017r. oraz uchwały nr 1/26.04.2017 Rady pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz  Zarządzenia nr 854/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 maja 2017 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W Harmonogramie rekrutacji do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Gdańsku do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim i językiem hiszpańskim na rok szkolny 2017/2018 wprowadza się dodatkowy termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas VII oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim:

21 czerwca 2017 r. godz. 15.00 – część pisemna egzaminu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas VII oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim.

21 czerwca 2017 r. od godz. 16.00 do godz. 18.00  – część ustna egzaminu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas VII oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim.

§ 2

W Harmonogramie rekrutacji do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Gdańsku do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim i językiem hiszpańskim na rok szkolny 2017/2018 wprowadza się dodatkowy termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas VII oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

22 czerwca 2017 r. godz. 15.00   – część pisemna egzaminu predyspozycji językowych dla kandydatów  do klas VII oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

22 czerwca 2017 r. od godz. 16.00 do godz. 18.00   – część ustna egzaminu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas VII oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Harmonogram rekrutacji do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3

w Gdańsku do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim

i językiem hiszpańskim na rok szkolny 2017/2018

Data

Etap rekrutacji, czynność rodzica*kandydata

od

do

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 1 maja 2017

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z ofertą oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim i językiem hiszpańskim Szkoły Podstawowej nr 3 w Gdańsku za pośrednictwem strony internetowej:

http://gim3gda.pl/aggregate/rekrutacja lub w siedzibie szkoły przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

8 maja 2017

23 czerwca 2017

do godz. 1500

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego:

  • wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencji oddziałów,
  • wniosek podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych składają w  sekretariacie szkoły.

Uwaga!

1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie podpisanego wniosku, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

a) wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);

c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d) objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

1 czerwca 2017

23 czerwca 2017

do godz. 1500

Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru oddziałów oraz kolejność oddziałów na liście preferencji.

W celu wprowadzenia zmiany należy:

• złożyć ponownie podpisany przez rodziców wniosek w szkole.

23 czerwca 2017

28 czerwca 2017

do godz. 1500

  1. Wszyscy Kandydaci składają świadectwo promocyjne do klasy VII w szkole.

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie świadectwa w szkole kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

21 czerwca 2017 godz. 15.00

Kandydaci przystępują do części pisemnej sprawdzianu predyspozycji językowych z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku – obecnie budynek Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13.

21 czerwca 2017

od godz.16.00 do 18.00

Kandydaci przystępują we wskazanym terminie do części ustnej sprawdzianu predyspozycji językowych z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku – obecnie budynek Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13.

22 czerwca 2017 godz. 15.00

Kandydaci przystępują do części pisemnej sprawdzianu predyspozycji językowych z języka hiszpańskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku – obecnie budynek Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13

22 czerwca 2017

od godz.16.00 do 18.00

Kandydaci przystępują do części ustnej sprawdzianu predyspozycji językowych z języka hiszpańskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku – obecnie budynek Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13

26 lub 27 czerwca 2017

godz. 900

Kandydaci przystępują do części pisemnej sprawdzianu predyspozycji językowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku – obecnie budynek Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13.

27 lub 28 czerwca 2017

od godz. 900  do godz. 1200

Kandydaci przystępują we wskazanym terminie do części ustnej sprawdzianu predyspozycji językowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku – obecnie budynek Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13.

30 czerwca 2017 godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

3 lipca 2017 godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.

3 lipca 2017

5 lipca 2017

do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII oraz pisemnego oświadczenia woli podjęcia nauki.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa  w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

6 lipca 2017 godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

od 6 lipca 2017 godz. 1200

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

6 lipca 2017 godz. 1200

  • Opublikowanie wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.

od 6 lipca 2017 od godz. 1200

do 31 sierpnia 2017

  • Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkole. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna, zgodnie z regulaminem rekrutacji

do 7 lipca 2017 do  godz. 1200

Złożenie oryginałów wymaganych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.

31 sierpnia 2017 godz. 1000

Sprawdzian predyspozycji językowych

31 sierpnia 2017 godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych